Hở mũi nhọn - Gót 5cm

 Hở mũi nhon - HMN026KEMDA  Hở mũi nhon - HMN026KEMDA
 Hở mũi nhon - HMN026DENDA  Hở mũi nhon - HMN026DENDA
 Hở mũi nhon - HMN025KEMDA  Hở mũi nhon - HMN025KEMDA
 Hở mũi nhon - HMN025DENDA  Hở mũi nhon - HMN025DENDA